Meld fra om snøugler

Snøugle går inn for landing. Foto: Roar Solheim, Agder Naturmuseum og Botaniske hage. Forsidefoto: Roar Solheim.

Snøugla har gått sterkt tilbake som hekkefugl i Norge de siste tiårene, og arten er nå oppført som “sterkt truet” i den norske rødlista for truete arter. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Agder Naturmuseum og Norsk Ornitologisk Forening har drevet et kartleggings- og forskningsprosjekt på snøugle i Norge siden 2005. Formålet har blant annet vært å overvåke bestanden og avdekke vandringsmønsteret til denne store og hvite arktiske ugla.

Satelittsendere

I 2007 ble tre voksne snøugler fanget i Finnmark og påmontert satellittendere, og resultatene fra dette tyder på at vi har en felles bestand med Russland. De merkede uglene har vandret fram og tilbake mellom Norge og områder østover både til Tajmyr og Novaja Semlja i de påfølgende årene på leting etter gode hekkeforhold. Hvorvidt våre snøugler kan vandre helt til Nord-Amerika er imidlertid ennå uvisst.

Siden snøugla vandrer over store områder mellom ulike hekkesesonger, frykter forskerne at verdenspopulasjonen er mye mindre enn antatt. Lemen er hovednæring for snøugla i hekketiden, og gode økende forekomster av denne gnageren i mange fjellområder i Norge høsten 2010 gjør at mulighetene for hekking i 2011 kan være til stede.

Hjelp forskerne!

Snøugleprosjektet ønsker nå tilbakemeldinger fra publikum dersom dere ser snøugler i 2011. Opplysninger kan rapporteres til NINA-forsker Karl-Otto Jacobsen  / mobil 996 38430.

Snøugla hekker i fjellet og nå er de på leting etter mulige hekkeområder. Under fjellturer kan det derfor være muligheter for å observere snøugla. Snøugla sitter gjerne på forhøyninger i terrenget, og hvis man speider i horisonten er det ikke så vanskelig å få øye på en snøugle selv om den er hvit som snøen som omgir den. Ved eventuelle observasjoner er det viktig at vi får opplysningene så raskt som mulig slik at vi kan følge opp og sjekke forekomsten.

Prosjektet er også svært interessert i å få opplysninger om hekkefunn fra tidligere år. Foruten å være nyttig for å ha en bedre kunnskap om utviklingen av hekkebestanden, er dette også viktig informasjon for å kunne ivareta hekkeområdene for fremtiden.

Les mer:

Snøugleprosjektet

lignende nyheter