Lokal fjordkunnskap avgjørende

– Fiskerne har en enestående oversikt og inngående kjennskap over sitt område i fjorden. Denne har kommet gjennom observasjoner de har gjort gjennom flere år og i ulike årstider,  sier forsker Einar Eythórsson. Foto/frontfoto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Forskningsprosjektet som blant annet er basert på lokal økologisk kunnskap, viser at lokalbefolkningen sitter på viktig kunnskap og i større grad må bli hørt og tatt med på råd enn de blir i dag. Prosjektet "Fjord ecosystems – Sami communities; local ecological knowledge and socio-ecological history" har resultert i boken "Den gang var det jo rikelig med fisk" av Svanhild Andersen og Sigvald Persen.

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø, Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU), Havforskningsinstituttet, Sjøsamisk kompetansesenter og Samisk nærings- og utredningssenter.

Unikt

Den unike forskningen er basert på lokal økologisk kunnskap fra nåværende og pensjonerte fiskere med norsk og samisk bakgrunn. De har hatt sitt virke i fjordene Porsanger, Tana og Varanger.

– Fiskerne har en enestående oversikt og inngående kjennskap over sitt område i fjorden. Denne har kommet gjennom observasjoner de har gjort gjennom flere år og i ulike årstider. De kan også bidra med kunnskap som har blitt nedarvet gjennom generasjoner. Fiskerne ser også i praksis hvordan reguleringer og teknologi påvirker utviklingen av fisket, sier forsker Einar Eythórsson ved Nordområdeavdelingen i NIKU i en artikkel på forskningsrådets nettsider.

Flaggskip

NIKUs nordområdeavdeling er en av deltagerne i Framsenterets flaggskip ”Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord”. Fjord- og kystøkosystemene har naturlig høy produksjon og høyt biologisk mangfold. Bosettingen langs kysten, særlig i nord, er ofte basert på høsting av fornybare ressurser i disse økosystemene og høstingen har vært sentral for samfunnsutviklingen. Lokale kulturer og kulturminner gjenspeiler ofte den nære koblingen mellom bosetting og høstbare ressurser.Gjennom dette forskingsamarbeidet, hvor 14 institusjoner samarbeider, vil deler av forskninga i prosjektet bli videreført.

Les også: 

Forskningsrådet: Lokal fjordkunnskap avgjørende

 NRK Troms og Finnmark: Ny forskning viser at fiskerikrisen kunne vært unngått

lignende nyheter